Algemene voorwaarden

Betalings- & annuleringsvoorwaarden voor groepsboekingen

Reservering = uw mondelinge (telefonisch) of schriftelijke (brief/email) akkoord voor deelname aan een schoolreis, excursie of ander arrangement op basis waarvan de Natuurschool u een opdrachtbevestiging en een aanbetalingsfactuur stuurt.
Reserveringsdatum = de datum waarop het gereserveerde programma plaats vindt.
Boekingsdatum = datum waarop u de reservering bij ons heeft gemaakt.
Opdrachtgever = de vertegenwoordiger van de school of de groep die de reservering heeft gemaakt en deze voor akkoord ondertekent.
Reserveringssom = totale factuurbedrag inclusief het eventueel via de Natuurschool gereserveerde busvervoer.

Betalingswijze

De aanbetaling van €200,- dient binnen 2 weken na factuurdatum betaald te zijn. 5 weken voor de reserveringsdatum ontvangt u onze eindfactuur. De eindbetaling dient minimaal 2 weken voor de reserveringsdatum door u betaald te zijn. Bij boeking van een programma minder dan 6 weken voor de reserveringsdatum of bij een reserveringssom lager dan €300,- dient het totale factuurbedrag direct na de ontvangst van de bevestiging en de factuur aan ons te worden overgemaakt. Een niet tijdige betaling kan leiden tot annulering van het gereserveerde programma.

Minimum aantal deelnemers

U betaalt altijd voor het minimum aantal deelnemers van 20. Bij minder leerlingen/deelnemers kunt u met de begeleiders (leerkrachten/docenten/ouders) het tekort aanvullen tot het minimum van 20 betalende leerlingen. Deze worden als leerling berekend.

Extra factuur

Wanneer het aantal leerlingen/deelnemers minder of meer is geworden dan op de oorspronkelijke bevestiging stond vermeld, kunt u ons dit uiterlijk 6 weken voor komst telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Als blijkt dat er op de reserveringsdatum meer leerlingen/deelnemers aanwezig zijn dan vooraf aan ons is doorgegeven, dan zal er een additionele factuur worden verstuurd. Komt u met minder leerlingen/deelnemers, dan volgt geen restitutie.

Aansprakelijkheid Natuurschool

De Stichting Natuurschool heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar medewerkers.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever is altijd en volledig eindverantwoordelijk voor de veiligheid alsmede de aansprakelijkheid jegens derden van alle betrokkenen in zijn gezelschap. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering die alle betrokkenen in uw gezelschap dekt: leerlingen, leerkrachten en eventueel ouders. Scholen met bestemming Borkum (Dld.) hebben een verzekering met buitenlanddekking nodig. Zwemmen vindt nimmer plaats op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Natuurschool en gebeurt altijd volledig op eigen initiatief en risico van de opdrachtgever.

Busvervoer via de Natuurschool

In alle gevallen van annulering waarbij het busvervoer via de Natuurschool is gereserveerd verwijzen wij naar de Algemene Vervoer- en Reisvoorwaarden van KNV/Busvervoer Nederland.

Beeldmateriaal

Het staat de Natuurschool vrij om het beeldmateriaal dat zij zelf maakt tijdens de eigen activiteiten te gebruiken voor haar eigen promotiemateriaal (website, folder, advertenties e.d.).

U weet bij reservering dat de Natuurschool een buitenprogramma biedt

Zowel opdrachtgever als de Natuurschool kunnen op basis van de weersvoorspelling besluiten tot verzetten of annuleren (in deze volgorde) van een reservering. Hierbij gaan wij uit van de weersvoorspelling van het KNMI (www.knmi.nl) na 14.00 op de dag voorafgaand aan uw reserveringsdatum. Komt u op een maandag of de dag na een algemene feestdag dan kunt u ons bij twijfel altijd mobiel bereiken (het mobiele nummer van onze locatieleider vindt u in het Draaiboekje van uw bestemming). Onder ‘Slecht Weer’ verstaat de Natuurschool weersomstandigheden waarbij het voor een Natuurschoolgids onmogelijk is om de Natuurschoolactiviteiten fatsoenlijk uit te voeren.

Annulering: door de opdrachtgever

Bij annulering van de reservering tot 28 dagen voor de reserveringsdatum wordt u € 200,- in rekening gebracht. 
Bij annulering vanaf 28 dagen tot 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt u 50% van de totale reserveringssom in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de reserveringsdatum wordt u 100% van de totale reserveringssom in rekening gebracht. 
Heeft u verschillende dagen gereserveerd, dan geldt deze regeling steeds opnieuw voor elke, afzonderlijke reserveringsdatum. Besluit de opdrachtgever na overleg met een medewerker van de Natuurschool, om tijdens het Natuurschoolprogramma, voor of in de middagpauze, om reden van ‘slechte weersomstandigheden’ (definitie: zie hierboven), te stoppen met het programma, dan ontvangt u 25% van de leerlingenkosten retour. Het eventueel teveel betaalde bedrag ontvangt u binnen 21 dagen terug op uw bankrekening. Scholen die alleen een half programma hadden gereserveerd ontvangen geen geld retour.

Annulering: door de Natuurschool

Indien de Natuurschool de reservering annuleert vóór 8.00 ’s morgens op de dag dat u ons zou bezoeken(door slechte weersomstandigheden of om welke andere reden dan ook), dan ontvangt u 100% van de reserveringssom terug, minus de reserveringskosten.